Služby

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva
 • peňažný denník – zápis účtovných prípadov
 • pokladničná kniha – zápis príjmov a výdavkov
 • banková kniha
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
 • daňové priznanie k spotrebným daniam
 • evidencia majetku, odpisov, inventárnych kníh
 • mzdy a personalistika
 • ročná účtovná závierka – zostavovanie ročných výkazov k účtovnej závierke
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel
 • spracovanie štatistických výkazov

Mzdy a personalistika

 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • výpočet miezd
 • zostavy – výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 • podklady pri ukončení pracovného pomeru

Vedenie podvojného účtovníctva

 • hlavná kniha
 • analytická evidencia účtovníctva pre spoľahlivú základňu pre ekonomickú analýzu podniku
 • účtovný denník
 • evidencia dodávateľských faktúr, saldokonto
 • evidencia odberateľských faktúr, saldokonto
 • evidencia majetku, odpisov, inventárnych kníh
 • mzdy a personalistika
 • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
 • daňové priznanie k spotrebným daniam
 • daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel
 • ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov k účtovnej závierke
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • spracovanie štatistických výkazov

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vypracovanie finančných analýz
 • príprava podkladov k žiadosti o bankový úver, dotáciu, štátny príspevok
 • optimalizácia daňového zaťaženia pre klienta