Aktuality

Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.1.2014
Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.1.2014
by

16. Okt, 2013 Finančné riaditeľstvo SR vydalo k zmene v elektronickej komunikácii od 1. januára 2014 nasledujúce usmernenie:   Podľa Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami...

Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín
Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín
by

26. Máj, 2013 Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť...

Zmeny z novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.10.2012, resp. od 1.1.2013
Zmeny z novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.10.2012, resp. od 1.1.2013
by

03. Dec, 2012 Zámerom novely zákona o DPH (účinnosť od 1.10.2012) bolo prijať legislatívne opatrenia, ktoré znemožnia zneužívanie systému DPH, efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít, sprísnia podmienky pre registráciu platiteľa dane, rozšíria právomoci daňového úradu pri rušení registrácie platiteľa. Niektoré z dôležitých legislatívnych zmien platných od 1.10.2012: Zábezpeka na...

Povinná identifikácia platieb do Sociálnej poisťovne od 1. marca 2012
Povinná identifikácia platieb do Sociálnej poisťovne od 1. marca 2012
by

11.MAR,2012 Povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), účinnej od 1. marca 2012, pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút, sa stáva povinnosťou odvádzateľov poistného do...

Základné dáta k podaniu daňového priznania FO za rok 2011
Základné dáta k podaniu daňového priznania FO za rok 2011
by

10. Feb, 2012 Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 Sadzba dane z príjmov je 19 % Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 eura. Suma životného minima k 1.1.2011 bola...

Odvody SZČO a samoplatiteľov platné od 1.1.2012
Odvody SZČO a samoplatiteľov platné od 1.1.2012
by

29. Dec, 2011 Minimálne odvody SZČO (Živnostníkov) a samoplatiteľov do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2012 v dôsledku rastu vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Nové výšky odvodov je treba začať platiť už vo februári 2012 za mesiac január. Splatnosť poistného na nemocenské a sociálne poistenia je do...

Platobný styk s daňovým a colným úradom od 1. januára 2012
Platobný styk s daňovým a colným úradom od 1. januára 2012
by

27. Nov, 2011 S účinnosťou od 1. januára 2012 sa zavádza nový spôsob platobného styku verejnosti s finančnou správou (daňové a colné úrady), ktorý je založený na jednoznačnej identifikácii platiteľa dane a druhu dane. Označovanie platieb V súlade s Vyhláškou, ktorá ustanovuje spôsob označovania platieb, je daňový subjekt povinný...

Od 1.1.2012 komunikácia s Daňovým úradom už iba elektronicky
Od 1.1.2012 komunikácia s Daňovým úradom už iba elektronicky
by

09. Nov, 2011 Nový daňový poriadok účinný od 1.1.2012 zavádza povinnosť doručovať podania daňovému úradu už len elektronicky a to prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode so správcom dane. Pod podaniami sa rozumejú najmä daňové priznania všetkých daní ako napr. priznanie k dani z príjmov,...

Poskytujem široké spektrum ekonomických, daňových a účtovných služieb
Poskytujem široké spektrum ekonomických, daňových a účtovných služieb
by

03. Sep, 2011 Poskytujem široké spektrum ekonomických,  daňových a účtovných  služieb.  Mojou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám.  Hlavným cieľom je spokojný zákazník. Sústreďujem sa na Prešovský, Košický a Žilinský kraj.