Platobný styk s daňovým a colným úradom od 1. januára 2012

Platobný styk s daňovým a colným úradom od 1. januára 2012

27. Nov, 2011

S účinnosťou od 1. januára 2012 sa zavádza nový spôsob platobného styku verejnosti s finančnou správou (daňové a colné úrady), ktorý je založený na jednoznačnej identifikácii platiteľa dane a druhu dane.

Označovanie platieb

V súlade s Vyhláškou, ktorá ustanovuje spôsob označovania platieb, je daňový subjekt povinný platby dane uskutočňované po 1. januári 2012 na účet správcu dane (daňový a colný úrad) označovať nasledujúcim spôsobom:

Predčíslie účtu príkazcu
Číslo účtu príkazcu: Číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa daň uhrádza
Kód banky príkazcu
Predčíslie účtu správcu dane: 6 číslic označujúcich druh dane
Číslo účtu správcu dane: 10 číslic označujúcich daňový subjekt
Kód banky správcu dane: Identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180
Variabilný symbol: Identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí / pri platbe dane bez rozhodnutia sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa príloh k Vyhláške
Suma: V eurách a centoch
Poznámka: Informácia pre správcu dane, ak je potrebná

Číslo účtu správcu dane

Čísla účtu správcu dane (pozostávajúce z predčíslia a základného čísla účtu), na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámi príslušný správca dane daňovému subjektu.

V prípade. ak správca dane neoznámi číslo účtu vedeného pre daňovníka do lehoty na podanie daňového priznania, splatnosť dane sa v takomto prípade posunie (t. l- daň nie je splatná v lehote na podanie daňového priznania) a daňovník je povinný daň zaplatiť v lehote do 8 dní od doručenia tohto oznámenia.

Variabilný symbol

Desaťmiestny variabilný symbol na označenie platby dane daňovému úradu bez vydaného rozhodnutia sa určí nasledovne:

  • prvé štyri číslice budú označovať druh platby dane,
  • ďalších šesť číslic bude predstavovať obdobie, za ktoré sa platba vykonáva.

Prvé štyri čísla variabilného symbolu v tvare 1100 označujú preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty (DPH), daň na úhradu (okrem DPH) má pridelené označenie 1700 a iná platba dane (napr. zrážková daň) 8100.

Platba dane vzťahujúca sa na konkrétny kalendárny mesiac sa označí číselnými hodnotami v tvare MMRRRR, kde MM označuje mesiac a RRRR kalendárny rok. V prípade, ak sa platba vzťahuje na kalendárny štvrťrok, platba sa označí v tvare OORRRR, kde OO označuje kalendárny štvrťrok. Pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania/ hlásenia sa použije hodnota 99RRRR, kde 99 je fixná časť a RRRR príslušné zdaňovacie obdobie.

Na ilustráciu uvádzame, že variabilný symbol preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac december 2011 je v tvare 1100122011 a úhrada dane z pridanej hodnoty za druhý štvrťrok 2012 bude označená variabilným symbolom v tvare 1100422012.

Pri platbe dane colnému úradu bez vydaného rozhodnutia sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD. K uvedeným symbolom sú priradené číselné hodnoty, pričom SD určuje druh spotrebnej dane, DS je druh daňového subjektu a RRMMDD definuje posledné dvojčíslo  kalendárneho roka, mesiac a deň vzniku daňovej povinnosti.

Uvedené zmeny označovania platieb sa nevzťahujú na systém platenia sociálnych a zdravotných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Nakol’ko uvedené zmeny sa budú týkať všetkých platieb dane uskutočňovaných po 1. januári 2012 (t. j. aj preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a dane z pridanej hodnoty za december 2011 splatných v januári 2012), daňové subjekty by mali pred koncom roka prehodnotiť súčasný spôsob nastavenia platieb s daňovými a colnými úradmi a upraviť preddefinované trvalé príkazy na úhradu platieb dane.