Základné dáta k podaniu daňového priznania FO za rok 2011

Základné dáta k podaniu daňového priznania FO za rok 2011

10. Feb, 2012

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 Sadzba dane z príjmov je 19 %

Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 eura.

Suma životného minima k 1.1.2011 bola 185,38 eura mesačne (táto suma sa použije aj na výpočet nezdaniteľných častí základu dane za rok 2011)

1. Nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka

a) ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 18 538 eura (100 násobok sumy platného životného minima 185,38)

  • 3 559,3 eura (19,2 násobok sumy platného životného minima)

b) ak je základ dane daňovníka vyšší ako 18 538  eura (100 násobok platného životného minima)

  • rozdiel medzi sumou 8 193,796 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule

2. Nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela)

a) ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 32 775,18  eura (176,8  násobok sumy platného životného minima)

aa) 3 559,30 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem

ab) rozdiel medzi sumou 3 559,30 eura a vlastným príjmom manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 559,30 eura

ac) nula, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 559,30  eura

b) ak je základ dane daňovníka vyšší ako 32 775,18  eura

ba) rozdiel medzi sumou 11 753,092 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

bb) rozdiel medzi sumou 11 753, 092 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v roku 2011 bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

– zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona o dani z príjmov,

– daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov,

– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

– štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom),

– štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane

3. Suma minimálnej mzdy v roku 2011 bola 317 eura mesačne.

4. Daňový bonus za rok 2011 predstavuje 243,18 eura (január – jún 2011 bol 20,02 eura mesačne, júl – december 2011 bol 20,51 eura mesačne).

Na uplatnenie daňového bonusu za rok 2011:

– výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 1 902 eura (6 násobok minimálnej mzdy 317 eur)

– výška zdaniteľných príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) musí byť aspoň 1 902 eura a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6

5. Zamestnanecká prémia

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2011:

– výška zdaniteľných (posudzovaných) príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a f) vykonávaných len na území SR musí byť v úhrnnej výške aspoň 1 902  eura (6 násobok minimálnej mzdy 317 eura)

6. Príjmy z príležitostných činností

Nezdaniteľné minimum pre príležitostné príjmy je od 01.01.2011 vo výške 500 Eur. Teda ak z príležitostných príjmov dosiahnete za rok 2011 príjem nie viac ako 500 Eur, ste od tejto daňovej povinnosti oslobodený. Medzi ďalšie činnosti oslobodené od daňovej povinnosti s príjmom do 500 Eur patrí: prenájom nehnuteľností, prenájom hnuteľných vecí, poľnohospodárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo, prevod opcii a cenných papierov, prevod obchodného podielu pri s.r.o. , komanditnej spoločnosti alebo z členských práv družstva.

7. Výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky

Výpočet základu dane u všetkých daňovníkov s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, uplatnené formou paušálnych výdavkov sa vyčísli na základe 40% výdavkov z príjmov a preukázateľne uhradenom poistnom v príslušnom zdaňovacom období.

8. Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 eura, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2011 nepresiahli sumu 1 779,65 eura, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus.

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32eura.