Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín

Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín

26. Máj, 2013

Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Konatelia sú povinní predložiť valnému zhromaždeniu účtovnú závierku na schválenie najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí príslušného účtovného obdobia. Na schválenie účtovnej závierky sa musí riadne zvolať valné zhromaždenie spoločnosti (ak je jediný spoločník, nahrádza ho rozhodnutie jediného spoločníka), pričom o schválení účtovnej závierky rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Po schválení je potrebné účtovnú závierku spolu s uznesením valného zhromaždenia uložiť do zbierky listín vedenej miestne príslušným okresným súdom v sídle kraja.