Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.1.2014

Elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.1.2014

16. Okt, 2013

Finančné riaditeľstvo SR vydalo k zmene v elektronickej komunikácii od 1. januára 2014 nasledujúce usmernenie:  

Podľa Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  má povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona o finančnej správe od 1. 1. 2014:

A. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
B. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
C. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
D. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona, ak chce daňový subjekt doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje daňové subjekty, že od 1. 1. 2014 nebude možné z dôvodu zavedenia nového portálu finančnej správy doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.)

Odo dňa 31. 12. 2013 dochádza zo strany Finančnej správy SR k jednostrannej výpovedi Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, uzavretej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Z.z. uzavretých so správcom dane“ (tzv. staré dohody),ktorá bude doručovaná všetkým dotknutým daňovým subjektom písomnou formou.

Keďže vybraný okruh daňových subjektov bude od 1. 1. 2014 povinný doručovať písomnosti elektronicky, splnenie tejto povinnosti si zabezpečí u miestne príslušného správcu dane uzatvorením novej dohody podľa zákona č.563/2009 Z.z. alebo bude doručovať písomnosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

V platnosti naďalej zostávajú dohody uzatvorené podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. tzv. „nové dohody EZU“.

Podrobné informácie o spôsobe registrácie a autorizácie daňového subjektu na portál finančnej správy sú uvedené na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk v sekcii daňová – elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) a v bode B) a. a c..