Zmeny z novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.10.2012, resp. od 1.1.2013

Zmeny z novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.10.2012, resp. od 1.1.2013

03. Dec, 2012

Zámerom novely zákona o DPH (účinnosť od 1.10.2012)

bolo prijať legislatívne opatrenia, ktoré znemožnia zneužívanie systému DPH, efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít, sprísnia podmienky pre registráciu platiteľa dane, rozšíria právomoci daňového úradu pri rušení registrácie platiteľa.

Niektoré z dôležitých legislatívnych zmien platných od 1.10.2012:

Zábezpeka na daň pred registráciou za platiteľa § 4c zákona o DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o povinnú alebo dobrovoľnú registráciu pre daň, je povinná zložiť zábezpeku na daň na obdobie 12 mesiacov. Ak má daný podnikateľ uvedené dlhy ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba, v ktorej je spoločníkom či konateľom, prípadne ako ďalšia právnická osoba, v ktorej je spoločníkom právnická osoba, v ktorej je daný podnikateľ spoločníkom či konateľom.
Zábezpeka sa taktiež skladá v prípade založenia novej firmy, ak daňový úrad zrušil prechádzajúcej firme takto definovaného podnikateľa registráciu podľa § 81 ods. 4 b).
Taktiež sa zábezpeka zloží aj v prípade registrácie firmy, ktorá v čase registrácie ešte nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť.

Dôkazy o dodaní tovaru do iného členského štátu § 43 ods. 5 zákona o DPH

V § 43 ods. 5 zákona o DPH sa sprísňuje preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH, ide najmä o preukázanie skutočnosti, že tovar sa fyzicky dostal z tuzemska na územie iného členského štátu.
Preukázaním toho je doklad o odoslaní tovaru (v prípade prepravy zabezpečenej poštovým podnikom), kópia dokladu o preprave tovaru (v ktorom je odberateľom alebo osobou ním poverenou potvrdené prevzatie tovaru), prípadne iný doklad.
Dôkazom je taktiež potvrdenie o prijatí tovaru (ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ), presné náležitosti daného potvrdenia sú uvedené v § 43 ods. 5 c) zákona.

Rozšírenie tuzemského samozdanenia plnenia § 69 ods. 12 zákona o DPH

Tuzemské samozdanenie sa v § 69 ods. 12 dopĺňa o dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v určitých prípadoch, ako aj o dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky (výkon záložného práva, výkon zabezpečovacieho prevodu práva).

Ručenie za daň § 69 ods. 14 zákona o DPH

Ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil a platiteľ dane, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, tak na základe § 69 b) zákona ručí za uvedenú daň na faktúre.

Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ dane vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že
a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b) platiteľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, alebo
c) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ho zverejní v zozname takýchto osôb vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.
Uvedený zoznam bude podľa informácií finančného riaditeľstva na portáli zverejnený začiatkom roka 2013.

Záznamy o pozemných motorových vozidlách z iného členského štátu § 70 ods. 6 až 8 zákona o DPH

Platiteľ dane, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) zákona o DPH z iného čl. štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare.
Platiteľ dane je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto vozidlo kúpi, doručiť daňovému úradu záznamy v lehote na podanie daňového priznania.

Zdaňovacie obdobie § 77 zákona o DPH

Dochádza k zmene ustanovenia § 77 zákona o DPH upravujúceho určenie zdaňovacieho obdobia platiteľov DPH v rámci odsekov 1 až 3.
Základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac s tým, že platiteľ dane sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok v prípade, ak nedosiahol hranicu obratu 100 000 EUR za posledných 12 kalendárnych mesiacov.
Novoregistrovaní platitelia DPH musia mať povinne zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac bez ohľadu na výšku ich obratu.

Zrušenie registrácie platiteľa dane § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH

Zmeny a doplnenia v tomto ustanovení vedú k spresneniu situácií, v ktorých daňový úrad môže zrušiť registráciu platiteľa dane. Zároveň sa v § 81 zákona uvádzajú dôvody pre zrušenie registrácie pre DPH z úradnej moci, v prípade ak platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle zákona o DPH, alebo opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť alebo nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne.

Novela zákona o DPH (s účinnosťou od 1.1.2013)

prináša aj vynovené pravidlá fakturácie. Zámerom nových pravidiel fakturácie od 1. januára 2013 je zmeniť a doplniť náležitosti faktúr s cieľom umožniť lepšiu kontrolu daní, zaviesť jednotnejšie zaobchádzanie s cezhraničnými a vnútroštátnymi transakciami, stanoviť harmonizovanú lehotu na vyhotovenie faktúr pri cezhraničných transakciách a prispieť k rozšíreniu elektronickej fakturácie.

Najdôležitejšie zmeny vo fakturácii od 1.1.2013 sú:

Elektronická faktúra§ 71

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje povinné údaje a ktorá sa vydala a prijala v akomkoľvek elektronickom formáte, pričom použitie elektronickej faktúry podlieha súhlasu príjemcu tovaru alebo služby.

Náležitosti faktúry

Do zákona boli v § 74 ods.1 písm. j) až n) doplnené presné informácie, ktoré musí takáto faktúra obsahovať:
j) slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
k) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
m) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
n) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Zjednodušené faktúry

V § 74 ods. 3 písm. b) zákon stanovuje, že zjednodušenú faktúru/doklad bude možné vystaviť maximálne do sumy 1 000 EUR pri platbe v hotovosti a sumy 1 600 EUR pri platbe inými platobnými prostriedkami (poukážky, platobné karty).